اعضای شرکت و مشاوران

علیرضا محمودیان اصفهانی

رئیس هیئت مدیره

محمد محمودیان اصفهانی

نایب رئیس هیئت مدیره

منصور محمودیان اصفهانی

عضو هیئت مدیره

محمد بهزاد قنادی

مدیرعامل

دکتر مهدی کریم خانی

مشاور